لیست دوره های مجازی فراگیر

این شرکت با استفاده از فناوری روز و بکارگیری آموزش مجازی مطابق با استاندارد بین المللی ISO/IEC 19796-1 و استاندارد ملی INSO-10000 و بکارگیری روش‏های اصولی با محوریت آموزش و یادگیری اقدام به برگزاری دوره مجازی کرده است.
timeline_pre_loader
timeline_pre_loader
timeline_pre_loader
timeline_pre_loader
timeline_pre_loader